Úvod > Aktuality > Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08.

Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a), b) c) a e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

  • štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
  • sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
  • sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
  • podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj

Oprávnené typy aktivít:

  • nezávislý výskum a vývoj(platí pre výskumné organizácie, ktoré nevykonávajú hospodársku činnosť)
  • priemyselný výskum(platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť);
  • experimentálny vývoj(platí pre výskumné organizácie, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť).

Výška projektu: minimálna výška : 3 000 000 EUR,   maximálna výška NFP projektu je
15 000 000 EUR.

Dĺžka realizácie projektu: min. 36 mesiacov, maximálne do 30.6.2023

Doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie sa skladá z nasledujúcich produktových línií: https://www.opvai.sk/media/99314/s%C3%BAhrnn%C3%A1-spr%C3%A1va-k-dom%C3%A9ne-%C4%8D-4-zdravie-obyvate%C4%BEstva-a-zdravotn%C3%ADcke-technol%C3%B3gie_final_22_01_2018.pdf

Termín: 14.december 2018 (uzavretá výzva)

Alokácia na výzvu: 33 696 000 EUR

Viac informácií nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-08/