Úvod > Aktuality > VÝZVA OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI vyhlásilo výzvu OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

 

Oprávnení žiadatelia: osoby zapísané v obchodnom registri a  osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia (Obchodný zákonník)

Alokácia na výzvu: 24 000 000 EUR

Oprávnené aktivity: V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt :

  1. a) priemyselný výskum;
  2. b) experimentálny vývoj;
  3. c) ochrana práv duševného vlastníctva– aktivita je oprávnená výlučne pre MSP;
  4. d) realizácia inovačných opatrení.

 

Hlavnými odvetviami, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel sú:

  1. a)26 – Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

27 Výroba elektrických zariadení

28 Výroba strojov a zariadené i.n.

29 Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov

30 Výroba ostatných dopravných prostriedkov

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

63 Informačné služby

72 Vedecký výskum a vývoj

 

  1. b)62 – Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:

69 Právne a účtovnícke činnosti

70 Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia

72 Vedecký výskum a vývoj

  1. c) 63 – Informačné služby s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:

72 Vedecký výskum a vývoj

73 Reklama a prieskum trhu

  1. d)74 – Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti s funkčnými väzbami v odvetviach SK NACE:

13 Výroba textilu

14 Výroba odevov

15 Výroba kože a kožených výrobkov

17 Výroba papiera a papierových výrobkov

18 Tlač a reprodukcia záznamových médií

20 Výroba chemikálií a chemických produktov

22 Výroba výrobkov z gumy a plastu

23 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov

24 Výroba a spracovanie kovov

25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení

31 Výroba nábytku

32 Iná výroba

59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok

62 Počítačové programovanie, poradenstvo a súvisiace služby

63 Informačné služby

71 Architektonické a inžinierske činnosti

72 Vedecký výskum a vývoj

73 Reklama a prieskum trhu

74 – Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti

75 – Veterinárne činnosti

 

Podporené podniky musia pôsobiť v niektorom z hlavných odvetví, ktorými je charakterizovaná doména Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná naochranu práv duševného vlastníctva..

Termín uzávierky hodnotiaceho kola: (1.) 29.6.2018, (2.) 31.8.2018

Viac informácií môžete získať na stránke: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/