Úvod > Aktuality > VÝZVA OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI vyhlásilo výzvu OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.

Oprávnení žiadatelia: osoby zapísané v obchodnom registri a  osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia (Obchodný zákonník)

Alokácia na výzvu: 12 000 000 EUR

Oprávnené aktivity: V rámci uvedených typov oprávnených aktivít OP VaI sú prostredníctvom realizácie schválených projektov podporované nasledovné hlavné aktivity, na ktoré môže byť zameraný projekt :

  1. a) priemyselný výskum;
  2. b) experimentálny vývoj;
  3. c) ochrana práv duševného vlastníctva– aktivita je oprávnená výlučne pre MSP;
  4. d) realizácia inovačných opatrení.

 

Hlavným odvetvím, ktorým je charakterizovaná doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie je odvetvie Q86 –

Zdravotníctvo s funkčnými väzbami v odvetviach:

  1. a) C20 – Výroba chemikálií a chemických produktov;
  2. b) C21 – Výroba základných farmaceutických výrobkov

a farmaceutických prípravkov;

  1. c) C31 – Výroba nábytku;
  2. d) C32 – Iná výroba.

Podporené podniky musia pôsobiť buď v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná doména Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia. Podporené môžu byť projekty realizované na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja. V rámci výzvy môžu byť podporené mikro-, malé, stredné aj veľké podniky, ako aj výskumné organizácie, pričom oprávnenými aktivitami sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj a realizácia inovačných opatrení. Súčasne môže byť s uvedenými činnosťami predmetom projektu aj aktivita relevantná iba pre MSP a zameraná na ochranu práv duševného vlastníctva.

Viac informácií môžete získať na stránke: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/