Úvod > Aktuality > Výzva OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch(kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14).

Predmetom zverejnenej výzvy je podpora mikro-, malých a stredných podnikov (MSP), ktoré plánujú tvorbu nového alebo inovovaného produktu, resp. inováciu výrobného procesu v najmenej rozvinutých okresoch SR, a to s cieľom:

  • udržať v daných regiónoch existujúce investície a pomôcť im v raste, t. j. motivovať MSP už pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresov, aby rozšírili svoju činnosť,
  • priviesť do najmenej rozvinutých okresov nové investície, t. j. motivovať MSP pôsobiacich mimo týchto regiónov, aby realizovali nové projekty práve v týchto okresoch,
  • podporiť tvorbu nových pracovných miest v oblastiach s dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti.

Oprávneným miestom realizácie projektov sú výhradne najmenej rozvinuté okresy SR, t. j. okresy definované v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona č. 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Pre oprávnenosť projektu z hľadiska miesta realizácie je rozhodujúci stav k poslednému dostupnému mesiacu predchádzajúcemu termínu uzavretia príslušného hodnotiaceho kola výzvy.

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2017

Alokácia: 10 000 000 EUR

Výška príspevku: maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200-tisíc EUR, minimálna výška 50-tisíc EUR

Uzávierky hodnotiacich kôl:
3. hodnotiace kolo (posledné kolo) – 28. 9. 2018

Viac informácií o výzve získate  na: http://www.nro.vlada.gov.sk a https://www.opvai.sk