Úvod > Aktuality > Výzva OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).

Oprávnení žiadatelia:
mikro, malé a stredné podniky registrované na území SR, od vzniku ktorých ku
dňu predloženia žiadosti uplynulo minimálne 36 mesiacov;

Oprávnené aktivity:
– nákup nového dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (napr. nákup strojov, prístrojov, zariadení, softvéru, licencií, úžitkových vzorov), ktorý bude využívaný pri tvorbe nového alebo inovovaného výrobku žiadateľa alebo pri inovovaní výrobného procesu žiadateľa v podporovaných oblastiach priemyselnej výroby uvedených vo výzve;

Oprávnené miesto realizácie:
oprávnené sú projekty realizované výlučne na území jedného z najmenej rozvinutých okresov, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa;

Výška príspevku:
maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 milión EUR, minimálna výška
100-tisíc EUR;

Alokácia: 50 000 000 EUR

Dátum vyhlásenia: 12. september 2017

Uzávierky hodnotiacich kôl:
5. hodnotiace kolo (posledné kolo) – 28. 9. 2018

Viac informácií o výzve získate na: http://www.nro.vlada.gov.sk a https://www.opvai.sk