Úvod > Aktuality > Výzva OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

Oprávnený žiadateľ:

  • Základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu- (obec, okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť, iná právnická alebo fyzická osoba)

Oprávnená cieľová skupina:

  • žiaci základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  • pedagogickí a odborní zamestnanci základných škôl podľa zákona č.317/2009 Z. z.

    Termíny uzávierky: 1.kolo – 10.07.2018, 2. kolo –  25.09.2018

    Výška žiadosti o NFP: 50 000-200 000 EUR

    Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://www.minedu.sk