Úvod > Aktuality > Výzva OPKZP-PO2-SC211-2018-42

MŽP SR, ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia vyhlásil dňa 12.6.2018,

42. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné programy (OPKZP-PO2-SC211-2018-42).

Oprávnení žiadatelia:

  1. Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  2. Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia – ostatné subjekty verejnej správy ( verejná vysoká škola,  združenie právnických osôb z verejnej správy, ďalšie subjekty),
  3.  Subjekty územnej samosprávy –obec,  rozpočtová organizácia zriadená obcou, príspevková organizácia zriadená obcou,  vyšší územný celok,  rozpočtová organizácia zriadená vyšším územným celkom, príspevková organizácia zriadená vyšším územným celkom, ďalšie subjekty
  4. Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  5. Nadáciav oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  6. Združenie fyzických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia
  7. Združenia právnických osôbalebo fyzických a právnických osôb v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia

Oprávnené aktivity: Informačné programy o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy a možnostiach proaktívnej adaptácie v rámci špecifického cieľa 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Informačné programy sa venujú najmä rizikám:

– povodní,

– zosuvov pôdy,

– prívalových dažďov,

– horúčav.

Projekt: 25 000 -200 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl: 15. augusta 2018,  15. novembra 2018

Viac informácií môžete získať tu: http://www.op-kzp.sk