Úvod > Aktuality > Výzva OPII-2018/7/3-DOP

ÚPVII SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Intergovaná infraštruktúra, zverejnil výzvu OPII-2018/7/3-DOP so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.

Oprávnení žiadatelia: orgány štátnej správy, samosprávne kraje ( 5% spolufinancovanie),  obce (5% spolufinancovanie), ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa ods. 1, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, združenia právnických osôb z verejnej správy a verejné zdravotné poisťovne.

Alokácia: 30 000 000  EUR

T: výzva je otvorená1.kolo 15.11.2018,  2.kolo 15.02.2019, každé ďalšie kolo +3 mesiace do vyčerpania alokácie

Touto výzvou môžu byť podporené nasledovné štyri typy dopytovo – orientovaných projektov pre „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“:

  1. Komplexný projekt pre manažment údajov(relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5 a 7.7), ide o typ projektu, ktorý je vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená heterogénnym informačným prostredím s viacerými samostatnými subjektami (napríklad doprava a výstavba, školstvo, zdravotníctvo) a existuje tu potreba internej integrácie a konsolidácie údajov, alebo
  2. Jednoduchý projekt pre manažment údajov(relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5 a 7.7), ide o typ projektu, ktorý je vhodný pre realizáciu reformy vo využívaní dát organizáciou, ktorá je tvorená homogénnym informačným prostredím a často ho predstavuje malá samostatná inštitúcia – bez potreby internej integrácie a konsolidácie údajov, alebo
  3. Projekt zameraný len na publikovanie otvorených dát(relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.5), ide o typ projektu, ktorého cieľom je čo najrýchlejšie zabezpečiť publikovanie kvalitných dát vo forme otvorených dát pre verejnosť, alebo
  4. Projekt pre konzumentov údajov(relevantný typ projektu pre špecifický cieľ 7.7) ide o typ projektu, ktorého cieľom je zabezpečenie používania referenčných údajov v rámci inštitúcie (rýchle zavedenie princípu „jedenkrát a dosť“ v praxi pre procesy inštitúcie).

Za oprávnených žiadateľov je možné považovať iba tie organizácie, ktoré majú schválenú Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy rozhodnutím ÚPPVII (prostredníctvom Meta IS) alebo uznesením zastupiteľstva obce – relevantné pre právnu formu obec (prostredníctvom Meta IS).

Žiadateľ musí mať schválený dokument Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy, s uvedeným informačným systémom, na ktorý žiada NFP. Bližšie informácie k splneniu tejto podmienky poskytnutia príspevku sú definované zákonom č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uvedené na webovej stránke: http://informatizacia.sk/koncepcie-rozvoja-is-vs/

Viac informácií o výzve získate na: http://www.informatizacia.sk