Úvod > Aktuality > Výzva OPII-2018/7/1-DOP

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu , ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, vyhlásil dnes  výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“.

Oprávnení žiadatelia:   obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon č. 401/1990 Zb. o meste Košice).

Oprávnené aktivity:  nákup hardvéru a krabicového softvéru (podrobnejšie informácie o oprávnenosti výdavkov nájdete v časti: Príručka oprávnenosti výdavkov PO7 OPII (príloha Príručky pre žiadateľa PO7 OPII – DOP Wifi pre Teba)).

Celková alokácia na výzvu:  10  000 000 EUR, maximálna výška na projekt je 15 000 EUR

Termín uzávierky hodnotiaceho kola: 1.kolo 13.11.2018, 2.kolo 13.02.2019 (+každé 3 mesiace)

Žiadateľ je povinný mať najneskôr ku dňu predloženia Žiadosti o NFP začaté verejné obstarávanie (ďalej ako „VO“) na zákazky na všetky hlavné aktivity projektu v súlade s Príručkou pre realizáciu verejného obstarávania OPII.

Viac informácií o výzve nájdete na nasledujúcom odkaze:http://www.informatizacia.sk