Úvod > Aktuality > Výzva IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

MPaRV SR ako RO pre IROP zverejnil dňa 10.07.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Základným princípom tejto výzvy je podpora vzniku nových a existujúcich sociálnych služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života.

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 484 458 EUR (zdroj EÚ), z toho pre Košický kraj 994 500 EUR ( RIUS-850 000 EUR, MFO-144 500 EUR)

Oprávnení žiadatelia v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sú v sociálnych službách:

  • obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mestská časť Hlavného mesta SR Bratislavy),
  • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou, mestom / mestskou časťou,
  • samosprávny kraj, právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
  •  iná osoba bez cieľa dosahovania zisku  neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby – cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností , občianske združenie , nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity: výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku  v záujme zosúladenia rodinného a pracovného života a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Termín na predkladanie projektových zámerov: 10.9.2018

Viac informácií môžete získať na:http://www.mpsr.sk