Úvod > Aktuality > Výzva 03/OÚ RV/2019

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolu financovaných z regionálneho príspevku.


Dátum vyhlásenia: 22.07.2019
Termín na podanie žiadostí: Do 09.08.2019

Oprávnení predkladatelia projektov:
Oprávneným predkladateľom sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len „žiadateľ“).


Prioritné oblasti a opatrenia AP, na ktoré je vyhlásená výzva:
Priorita A. Systémové opatrenia na úrovni okresu
Opatrenie A.2 Podpora založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu
Aktivita A.2.1 Rožňavské projektové centrum pre podporu podnikania a zamestnanosti
Priorita B. Rozvoj regionálnej a lokálnej ekonomiky
Opatrenie B.1 Priemyselný výroba, inovácie a energetika
Aktivita B.1.1 Podpora zavádzania nových technológií
Aktivita B.1. 2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov
Aktivita B.1.3 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a spracovanie odpadov
Opatrenie B.2 Vjazd do priemyselnej zóny v Rožňave
Priorita C. Rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a nadväzujúcich odvetví
Opatrenie C.1 Podpora poľnohospodárstva, včelárstva, vinohradníctva a remesiel
Opatrenie C.2 Lesné hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra
Priorita D. Rozvoj ľudského kapitálu prostredníctvom vzdelávania pre potreby trhu práce
Opatrenie D.3 Tréningové centrá
Opatrenie D.4 Podpora investícií do predprimárneho a primárneho vzdelávania
Priorita E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu
Opatrenie E.1 Cestovný ruch a služby
Aktivita E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti
Opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej
zamestnanosti
Opatrenie E.3 Skvalitňovanie dostupnosti verejných služieb
Aktivita E.3.1 Sociálna infraštruktúra
Aktivita E.3.3 Infraštruktúra pre voľný čas

Podrobnejšie informácie k jednotlivým opatreniam a aktivitám nájdete v aktuálnej verzii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava a v nasledovných dokumentoch:

Informácie o výzve získate aj na: http://www.minv.sk