Úvod > Aktuality > Výzva 02/OÚ RV/2019

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolu financovaných z regionálneho príspevku.

Dátum vyhlásenia: 01.03.2019
Termín na podanie žiadostí: Do 22.03.2019

Oprávnení predkladatelia projektov:
Oprávneným predkladateľom sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len „žiadateľ“).

Prioritné oblasti a opatrenia AP:
Opatrenie A.2 Podpora založenia a budovania koordinačného centra pre rozvoj okresu
Opatrenie A.3 Zriadenie Centra udržateľnej energetiky
Aktivita B.1.1 Podpora zavádzania nových technológií
Aktivita B.1.2 Podpora rozšírenia existujúcich podnikateľských subjektov
Opatrenie B.2 Vjazd do priemyselnej zóny v Rožňave
Opatrenie C.1 Podpora poľnohospodárstva, včelárstva, vinohradníctva a remesiel
Opatrenie C.2 Lesné hospodárstvo a environmentálna infraštruktúra
Opatrenie D.3 Tréningové centrá
Aktivita E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti
Opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti
Aktivita E.3.1 Sociálna infraštruktúra

Podrobnejšie informácie k jednotlivým opatreniam a aktivitám nájdete v aktuálnej verzii Akčného plánu Rozvoja okresu Rožňava a v nasledovných dokumentoch:

Viac informácií o výzve získate na: www.minv.sk