Úvod > Aktuality > Výzva 01/OÚ RV/2020

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „metodika“) vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov financovaných alebo spolu financovaných z regionálneho príspevku.

Dátum vyhlásenia: 07.07.2020
Termín na podanie žiadostí: Do 24.07.2020

Oprávnení predkladatelia projektov:
Oprávneným predkladateľom sú v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) subjekty územnej spolupráce (§ 13 ods. 1 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov), iné právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia (ďalej len „žiadateľ“).

Prioritné oblasti a opatrenia AP, na ktoré je vyhlásená výzva:
Priorita E. Investície do rozvoja technickej a sociálnej infraštruktúry, zlepšenie kvality a dostupnosti služieb, zvýšenie atraktivity regiónu
Opatrenie E.1 Cestovný ruch a služby
Aktivita E.1.2 Doplnkové služby pre zatraktívnenie regiónu a zvýšenie zamestnanosti
Opatrenie E.2 Subjekty sociálnej ekonomiky a subjekty na podporu lokálnej zamestnanosti
Opatrenie E.3 Skvalitňovanie dostupnosti verejných služieb
Aktivita E.3.1 Sociálna infraštruktúra
Aktivita E.3.3 Infraštruktúra pre voľný čas

Podrobnejšie informácie k jednotlivým opatreniam a aktivitám nájdete v aktuálnej verzii Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava a v nasledovných dokumentoch: