Úvod > Regionálny rozvoj

Dňa 26. apríla 2017 prijala vláda Slovenskej republiky návrh Metodiky a inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií. Cieľom návrhu je zabezpečiť vhodný aplikovateľný systém práce, ktorý bude usmerňovať a zjednocovať celý proces postupov prípravy, tvorby a implementácie strategických dokumentov v Slovenskej republike a súčasne môže byť inšpiratívnym vzorom pre vypracovanie strategických dokumentov na regionálnej, ako aj miestnej úrovni. Metodika vypracovania strategických dokumentov je tak určená pre prípravu, tvorbu a implementáciu akejkoľvek rezortnej stratégie s účinnosťou od 1. júla 2017.

Vláda odporúča zástupcom vyšších územných celkov, miest a obcí riadiť sa Metodikou pri tvorbe programov rozvoja s cieľom zohľadniť vecné súvislosti, obsahové zosúladenie a previazanie vypracovania strategických dokumentov jednotlivých rezortov so strategickými prioritami rozvoja celej spoločnosti.

Je odporúčané sa držať zverejnenej metodiky pri vypracovávaní Programov Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja (PHSR), ktoré sú spracovávané pre potreby samosprávy obce, skupiny obcí a vyšších územných celkov. Zverejnená metodika bola pripravená v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 378/2016 Z. z.).

 

Sekcia regionálneho rozvoja ÚV SR

 

Dokumenty

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja

Regionálny rozvoj
   Výzva
08.01.2018 16:17 Stiahnuť 466.5 KB
08.01.2018 16:16 Stiahnuť 338.5 KB
08.01.2018 16:14 Stiahnuť 28.3 KB
08.01.2018 16:13 Stiahnuť 488.3 KB
08.01.2018 16:12 Stiahnuť 23.5 KB
08.01.2018 16:11 Stiahnuť 17.5 KB
Príloha č. 4 - Plán aktivít projektu (žiadosť)
08.01.2018 16:10 Stiahnuť 21.4 KB
Príloha č. 5 - Celkový rozpočet projektu (žiadosť)
08.01.2018 16:09 Stiahnuť 11.6 KB
08.01.2018 16:08 Stiahnuť 18.8 KB
Príloha č. 7 - Vyhlásenie o partnerstve (žiadosť)
08.01.2018 16:07 Stiahnuť 16.2 KB
Príloha č. 8 - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionalneho rozvoja
08.01.2018 16:06 Stiahnuť 276.3 KB
Príloha č. 9 - Hodnotiaci formulár
08.01.2018 16:05 Stiahnuť 25.2 KB