• Strážna veža Rožňava

  Strážna veža Rožňava

 • Dobšinská ľadová jaskyňa

  Dobšinská ľadová jaskyňa

 • Palcmanská maša

  Palcmanská maša

 • Kaštiel Betliar

  Kaštiel Betliar

 • Hrad Krásna Hôrka

  Hrad Krásna Hôrka

Najnovšie príspevky

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §...

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa §...

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm. a),...

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie. Oprávnení žiadatelia: právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm....

Výzva OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

Výskumná agentúra , ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI,  vyhlásila výzvu OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07:  Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel. Oprávnený žiadatelia:  právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj podľa § 7 písm....

Výzva 01/OÚ RV/2018

Okresný úrad Rožňava, Špitálska 3, 048 01 Rožňava podľa Metodiky prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu rozvoja najmenej rozvinutého okresu podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Výzva OPII-2018/7/1-DOP

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu , ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, vyhlásil dnes  výzvu č. OPII-2018/7/1-DOP „Wifi pre Teba“. Oprávnení žiadatelia:   obce (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a mesto Košice a jeho mestské časti (zákon...

Výzva OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). Oprávnení žiadatelia: mikro, malé a stredné podniky registrované na území SR,...

Výzva OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch(kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14). Predmetom...

Výzva OPII-2018/7/3-DOP

ÚPVII SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Intergovaná infraštruktúra, zverejnil výzvu OPII-2018/7/3-DOP so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Oprávnení žiadatelia: orgány štátnej správy, samosprávne kraje ( 5% spolufinancovanie),  obce (5% spolufinancovanie), ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené...