• Strážna veža Rožňava

  Strážna veža Rožňava

 • Dobšinská ľadová jaskyňa

  Dobšinská ľadová jaskyňa

 • Palcmanská maša

  Palcmanská maša

 • Kaštiel Betliar

  Kaštiel Betliar

 • Hrad Krásna Hôrka

  Hrad Krásna Hôrka

Najnovšie príspevky

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil dňa 31.5.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na...

VÝZVA MŽP SR 40.

MŽP SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásil 40. výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Oprávnenými žiadateľmi sú: obce a vyššie územné celky , rozpočtové organizácie...

VÝZVA IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

MPaRV SR, v pozícii riadiaceho orgánu pre IROP vyhlásilo výzvu IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) v zariadeniach na komunitnej úrovni. Oprávnenými žiadateľmi sú: v sociálnych...

VÝZVA OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Slovenská inovačná a energetická agentúra, sprostredkovateľský orgán v rámci OP Kvalita životného prostredia, vyhlásila výzvu OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. Oprávnenými žiadateľmi sú: subjekty územnej samosprávy (VÚC,obce), neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby Oprávnená aktivita: vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie.  Vypracovanie regionálnej alebo...

VÝZVA IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

Ministerstvo zdravotníctva SR  ako sprostredkovateľský orgán pre IROP, vyhlásilo dňa 9.apríla 2018  výzvu IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8  na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Oprávnení žiadatelia: subjekty územnej samosprávy, VÚC, nezisková organizácia (založená obcou, VÚC, poskytovateľom zdravotnej...

VÝZVA OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI vyhlásilo výzvu OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel   Oprávnení žiadatelia: osoby zapísané v obchodnom registri a  osoby, ktoré podnikajú...

VÝZVA OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

Ministerstvo hospodárstva SR, ako sprostredkovateľský orgán pre OP VaI vyhlásilo výzvu OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 zameranú na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. Oprávnení žiadatelia: osoby zapísané v obchodnom registri a  osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského...

List obciam – Regionálny produkt

Vážená pani starostka / Vážený pán starosta. V rámci akčného plánu rozvoja okresu Rožňava by sme Vás chceli osloviť v súvislosti s označením produktov  značkou „Regionálneho produktu“. Súčasťou akčného plánu rozvoja okresu Rožňava je plánovaná aktivita v zmysle opatrenia C.1 „vytvorenie regionálnej značky“....

Výzva na nové projekty

Výzva   Na základe dohody v rámci Partnerstva centier podpory Košického samosprávneho kraja Vám chceme oznámiť plánovanú revíziu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. V rámci tejto revízie vzniká možnosť doplnenia nových projektových zámerov do indikatívneho zoznamu projektov, ktorý ako viete je...