Úvod > O nás > Rozvojová rada okresu

Rozvojová rada okresu Rožňava

 

V zmysle § 5, ods. 1 zákona je Rada odborným poradným orgánom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky aj pri monitorovaní a koordinovaní realizácie akčného plánu.

Členov rady a predsedu rady pre jednotlivý najmenej rozvinutý okres vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy a subjektu územnej spolupráce. Radu tvoria predseda, tajomník a ďalší členovia rady podľa potreby a situácie najmenej rozvinutého okresu. Predsedom rady je zástupca úradu vlády. Tajomníkom rady je v zmysle zákona prednosta okresného úradu.

Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rožňava (ďalej len „rada“) je tvorená 18 členmi.
9 členov tvoria v zmysle zákona zástupcovia úradu vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších 9 členov predstavuje tzv. okresnú platformu rady resp.rozvojovú radu okresu, ktorú tvoria v zmysle zákona zástupcovia subjektov územnej spolupráce z najmenej rozvinutého okresu. Sú to:

Ing. Ján Babič – prednosta Okresného úradu v Rožňave, tajomník rady (zákon 336/2015 Z.z.)
Pavol Burdiga – primátor mesta Rožňava, člen
Ján Slovák – primátor mesta Dobšiná, člen
Štefan Bašták – starosta obce Slavošovce, člen
Ing. Monika Šeďová – riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, člen
Ing. Ján Štefan – vedúci odboru živnostenského podnikania,  člen
PaedDr. Mikuláš Gregor – Technické služby mesta Rožňava, člen
Ing. Juraj Balázs – podnikateľ, člen
Ing. Mária Mandelíková – podnikateľka, člen

Spôsob rokovania a ďalšie podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút, ktorý bol schválený vedúcim úradu vlády a je zverejnený na internetovej stránke www.nro.vlada.gov.sk/Dokumenty/Metodicke usmernenia a štatúty.