Úvod > O nás > Rozvojová rada okresu

Rozvojová rada okresu Rožňava

V zmysle §5 zákona 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov

 • Rada je poradným orgánom vlády.
 • Členmi rady sú:
 1. a) predseda rady,
 2. b) zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy,
 3. c) prednostovia okresných úradov najmenej rozvinutých okresov.
 • Rada
 1. a) plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné, konzultačné a odborné úlohy,
 2. b) navrhuje vláde systémové opatrenia na zvýšenie efektivity podpory najmenej rozvinutých okresov,
 3. c) prerokúva návrh akčného plánu a návrh ročných priorít a prijíma k nim stanoviská,
 4. d) podieľa sa na monitorovaní a koordinácii realizácie akčného plánu a ročných priorít.
 • Zloženie rady, spôsob rokovania rady, hlasovanie členov rady a podrobnosti o úlohách rady upravuje štatút, ktorý schvaľuje vláda.
 • V rámci rady pôsobia výbory. Výbor sa zriaďuje pre každý najmenej rozvinutý okres.
 • Členmi výboru sú:
 1. a) predseda výboru, ktorým je prednosta okresného úradu,
 2. b) zástupcovia miestnych orgánov verejnej moci, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu,
 3. c) zástupcovia sociálno-ekonomických partnerov, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.
 • Členov výboru podľa odseku 6 písm. b) a c) vymenúva a odvoláva predseda rady na návrh prednostu okresného úradu.
 • Úrad podpredsedu vlády zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam členov výborov, ktorý obsahuje titul, meno a priezvisko, obec trvalého pobytu a e-mailovú adresu člena výboru a informáciu, ktorého sociálno-ekonomického partnera člen výboru zastupuje.
 • Výbor
 1. a) plní v oblasti podpory najmenej rozvinutých okresov koordinačné úlohy s cieľom zabezpečiť participáciu sociálno-ekonomických partnerov,
 2. b) spolupracuje s okresným úradom pri plnení úloh podľa 3 ods. 4 písm. a) až d),
 3. c) podieľa sa na príprave návrhu akčného plánu a návrhu ročných priorít,
 4. d) vypracúva stanoviská k spôsobu a rozsahu plnenia akčného plánu a ročných priorít a predkladá ich rade,
 5. e) hodnotí plnenie akčného plánu a ročných priorít a predkladá ho rade,
 6. f) spolupracuje s ministerstvami, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálno-ekonomickými partnermi, ktorých činnosť alebo pôsobnosť sa vzťahuje k územiu najmenej rozvinutého okresu.

Zloženie výboru, spôsob rokovania výboru, hlasovanie členov výboru a podrobnosti o úlohách výboru upravuje štatút výboru, ktorý schvaľuje rada.

Spôsob rokovania a ďalšie podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút, ktorý bol schválený vedúcim úradu vlády a je zverejnený na internetovej stránke www.nro.vlada.gov.sk/Dokumenty/Metodicke usmernenia a štatúty.

Členmi výboru najmenej rozvinutého okresu Rožňava sú:

Robert Anna – predseda výboru

Michal Domik – člen výboru

Ján Slovák – člen výboru

Ing. Dušan Gallo – člen výboru

Ing. Štefan Bašták – člen výboru

Ing. Mária Mandelíková – člen výboru

Ing. Juraj Balázs – člen výboru

Mgr. Monika Šeďová – člen výboru

PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH – člen výboru

Ing. Ján Štefan – člen výboru

Ing. Judita Plačková – člen výboru

Pavol Burdiga – člen výboru

Mgr. Lea Grečková – člen výboru