Úvod > O nás

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava n.o.

Zakarpatská 19, Rožňava PSČ 048 01

 

 

Legislatíva vzniku KCPRORV n.o. :

 1. ZÁKON č.336/2015 Zz.  z 11. novembra 2015 o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 2. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 385 zo 14. septembra 2016 schválenie Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava
 3. Rozhodnutie Okresného úradu Košice č.OVVS/9/2017 zo dňa 31.3.2017 o registrácii KCPRORV,n.o.
 4. Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku s Úradom vlády SR  CEZ: ÚV SR – 855/2017

 

Účel založenia KCPRORV n.o. :  – poskytovanie verejnoprospešných služieb pri plnení úloh Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava, najmä vytváranie kapacít, inštitucionálnych a organizačných rámcov a zabezpečenie logistickej a technickej podpory na implentáciu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava

 • poskytovanie pomoci v oblastiach regionálneho rozvoja, sociálnej pomoci, trhu práce pre potreby samosprávy, začínajúcich a existujúcich živnostníkov a podnikateľov a ostatných subjektov pri vytváraní nových pracovných miest

 

Úlohy a zameranie KCPRORV n.o. :

 • príprava projektov a poradenské služby pri príprave projektov, návrhov modelov financovania projektov, projektový manažment
 • podpora pri zabezpečovaní procesov verejného obstarávania
 • zabezpečenie vypracovania stratégie rozvoja cestovného ruchu
 • vyhľadávanie partnerov a podpora cezhraničnej spolupráce
 • príprava analýz, podkladov, reportovanie, hodnotenie a monitoring projektov
 • poradenstvo v oblasti podnikania a zamestnanosti, pracovné stáže, študijné pobyty, pracovné pobyty doma a v zahraničí
 • podpora založenia podnikateľského klastra a oblastnej organizácie cestovného ruchu
 • spolupráca s centrom kariérneho poradenstva pri UPSVaR
 • poskytovanie odbornej a konzultačnej pomoci súvisiacej s rozvojom sociálnych služieb, zakladaní sociálnych podnikov, vzniku regionálnych produktov, regionálnych značiek,
 • podpora činnosti tréningových centier zameranej na prepojenie teórie a praxe v školstve
 • kordinácia činnosti Rozvojovej rady okresu Rožňava a miestnych akčných skupín (MAS) v súlade s Uznesením vlády SR č.254/2016 najmä prostredníctvom prepojenia aktivít a podpory implementácie stratégií miestneho rozvoja s cieľmi Akčného plánu rozvoja okresu  Rožňava

 

 Kontakt :

Mgr. Lea Grečková – riaditeľ n.o.                mob. 0908 183 285
Ing. Eva Valentíková – odborný asistent     mob. 0908 186 237

mail: info@kcprorv.sk

mail: kcprorv@gmail.com