Úvod > Aktuality > Koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre okres Rožňava

Vďaka finančnej podpore Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava bola vypracovaná Koncepcia rozvoja cestovného ruchu pre okres Rožňava 2019 – 2025 (2028). Cieľom vypracovania koncepcie bolo pripraviť dokument, ktorý je založený na lokálnej identite a zdrojoch (ľudských, materiálnych, inštitucionálnych a finančných) zohľadňujúci príležitosti a hrozby prichádzajúce zvonka cieľového územia a zároveň vytvoriť podmienky pre cielený strednodobý rozvoj cestovného ruchu v okrese Rožňava. Koncepcia má motivovať k spolupráci, má byť nástrojom vybudovania partnerstva kľúčových aktérov rozvoja cestovného ruchu a má definovať zámery, ciele a projekty v oblasti cestovného ruchu. Koncepcia je vypracovaná zaangažovaným tímom odborníkov a komunikovaná širšou odbornou verejnosťou (pracovné stretnutia, komunikačné stretnutia a dotazníkový prieskum v obciach okresu), ktorých cieľom bolo získanie spätnej väzby k výstupom jednotlivých častí koncepcie. Pri vypracovaní koncepcie boli využité a zohľadnené všetky platné dokumenty pre rozvoj cestovného ruchu na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni. Vypracovaná stratégia je schválená Radou pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rožňava a spolu s Koncepciami rozvoja cestovného ruchu okresov Revúca a Rimavská Sobota môže slúžiť ako podklad k definovaniu plánov aktivít Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer. Koncepciu v jej úplnom znení nájdete v časti DOKUMENTY. Zároveň bude do každej obce okresu Rožňava doručená jedna jej vytlačená verzia.