Úvod > Aktuality > VÝZVA OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Slovenská inovačná a energetická agentúra, sprostredkovateľský orgán v rámci OP Kvalita životného prostredia, vyhlásila výzvu OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území.

Oprávnenými žiadateľmi sú: subjekty územnej samosprávy (VÚC,obce), neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby

Oprávnená aktivita: vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie.  Vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • jej súčasťou je posúdenie stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie;
  • dôraz je kladený na nízkouhlíkové opatrenia najmä na energetickú efektívnosť, využívanie OZE s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia;
  • regionálna alebo lokálna nízkozkouhlíková stratégia na obdobie minimálne 5 rokov  bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja,
  • ak je v predmetnej lokalite systém centralizovaného zásobovania teplom, musí byť neoddeliteľnou súčasťou nízkouhlíkovej stratégie aj aktualizácia koncepcie rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky  so zohľadnením klesajúceho dopytu po využiteľnom teple a stanovením postupu následného optimálneho prispôsobenia sa distribúcie a výroby tepla.
  • súčasťou projektu na vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie alebo jej častí musí byť aj jej schválenie relevantnými orgánmi.

 

Alokácia na výzvu: 7 000 000 EUR (1 500 000 EUR pre NRO, 5 500 000 EUR pre ostatné územie)

T: 1.kolo 30.6.2018, 2.kolo 30.9.2018

Viac informácií nájdete tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/39-vyzva-zamerana-na-podporu-nizkouhlikovych-strategii-pre-vsetky-typy-uzemi-opkzp-po4-sc441-2018-39/