Úvod > Aktuality > Výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil dňa 31.5.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla a prípadne aj v kombinácii s tepelným čerpadlom; výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd (OPKZP-PO4-SC411-2018-41).

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 1. v rámci schémy štátnej pomoci: fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) až c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.: 1. osoby zapísané v obchodnom registri; 2. osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia; 3. osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov , t. j. podnik v zmysle čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ; pričom vznikli skôr ako 01.01.2017 .
 2. mimo schém štátnej pomoci:
 3. subjekty ústrednej správy– štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
 4. ostatné subjekty ústrednej správy– štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond, verejné vysoké školy a subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 5. subjekty územnej samosprávy– obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 6. neziskové organizácieposkytujúce všeobecne prospešné služby ;
 7. združenia fyzických a/alebo právnických osôb, ktoré neboli založené za účelom vykonávania hospodárskej činnosti; avšak výlučne za predpokladu, že nevykonávajú hospodársku činnosť súvisiacu s predmetom projektu.

  Termíny podávania žiadostí:  1.kolo 31.08.2018, 2.kolo  30.11.2018 , ďalšie v intervale 3 mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

  Celková alokácia na výzvu: 19 156 500 EUR

  Podrobnejšie informácie nájdete tu:http://www.op-kzp.sk