Úvod > Aktuality > Výzva na nové projekty

Výzva

 

Na základe dohody v rámci Partnerstva centier podpory Košického samosprávneho kraja Vám chceme oznámiť plánovanú revíziu Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. V rámci tejto revízie vzniká možnosť doplnenia nových projektových zámerov do indikatívneho zoznamu projektov, ktorý ako viete je určujúci pre možnosť poskytnutia regionálneho príspevku v rámci plnenia aktivít AP.

V prípade, že Vy ako obec, alebo podnikateľský subjekt z Vašej obce máte záujem o zaradenie svojho projektového zámeru do Akčného plánu, prosíme Vás o jeho zaslanie na emailové adresy : kcprorv@gmail.com  a prednosta.rv@minv.sk v termíne do 15. februára 2018.

Pod podnikateľským subjektom rozumieme  právnické osoby ako napr. s.r.o., n.o., družstvá …

Zároveň Vám chceme pripomenúť, že Akčný plán je nástrojom slúžiacim prioritne na vytváranie pracovných miest a zníženie dlhodobo vysokej úrovne nezamestnanosti. Z uvedeného dôvodu by sa Vaše projektové zámery mali  orientovať na tieto priority Akčného plánu.