Úvod > Aktuality > VÝZVA MŽP SR 40.

MŽP SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásil 40. výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Oprávnenými žiadateľmi sú: obce a vyššie územné celky , rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie zriadené obcou alebo vyšším územným celkom,  združenia s výlučnou účasťou obcí, združenia fyzických alebo právnických osôb, združenia fyzických osôb, neziskové organizácie

Oprávnené aktivity:

      Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Predmetom podpory budú opatrenia, ktoré zachytávajú zrážkovú vodu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov zmeny klímy, ako napr.:

  • budovanie bioretenčných systémovna zadržiavanie zrážkovej vody, ako napr. dažďové záhrady, zberné jazierka, umelo vytvorené mokrade,
  • budovanie zberných systémov na zadržanie zrážkovej vody, ako napr. nádrže (podzemné alebo povrchové) za účelom využitia zrážkovej vody na vytváranie vodných prvkov, na polievanie zelene, budovanie vsakovacích prielahov, vsakovacích prielahov s rigolom, vsakovacích rýh, vsakovacích pásov, infiltračných priekop,
  • realizácia intenzívnychextenzívnych vegetačných striech,
  • realizácia vegetačných stienvyužívajúcich na zálievku zrážkovú vodu zo strechy budovy (osobitný konštrukčný systém, treláže a podporné konštrukcie ako aj „samopnúce“),
  • náhrada nepriepustných povrchovza plnevegetačné zatrávňovacie tvárnice, za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice,
  • výmena nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetácioupodporujúcou výpar za účelom zdržania zrážkovej vody v danom území,
  • podpovrchové vsakovacie a retenčné systémy v kombinácii s vodozádržnými opatreniami, ktoré majú pozitívny vplyv na zmenu mikroklímy.

Termíny podávania žiadostí:  1.kolo 31. 07. 2018, 2.kolo  30. 09. 2018

Celková alokácia na výzvu: 17 000 000 EUR (25 000 – 600 000 na projekt)

Podrobnejšie informácie nájdete tu: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/40-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zamerana-na-vodozadrzne-opatrenia-v-urbanizovanej-krajine-v-intravilane-obci/  alebo v našom poradenskom centre.