Úvod > Aktuality > VÝZVA IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

MPaRV SR, v pozícii riadiaceho orgánu pre IROP vyhlásilo výzvu IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

 1. v sociálnych službách:
 2. a) obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice,),
 3. b) právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
 4. c) samosprávny kraj,
 5. d) právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 6. e) iná osoba bez cieľa dosahovania zisku – neverejný poskytovateľ/zriaďovateľ sociálnej služby (cirkev a náboženská spoločnosť a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností, občianske združenie, nezisková organizácia).

 

 1. v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele:

– Zriaďovatelia zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:

 1. a) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – obec (obec, mesto, mestská časť mesta Košice, mesto Košice),
 2. b) Zariadenie SPODaSK – právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom / mestskou časťou,
 3. c) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – samosprávny kraj,
 4. d) Zariadenie SPODaSK – právnická osoba zriadená samosprávnym krajom alebo založená samosprávnym krajom,
 5. e) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 6. f) Zariadenie SPODaSK – štátna rozpočtová organizácia,
 7. g) Zriaďovateľ zariadenia SPODaSK / zariadenie SPODaSK – akreditované neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: nadácie s udelenou akreditáciou, občianske združenia s udelenou akreditáciou, cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o SPODaSK).

 

Rozpočet na výzvu pre Košický kraj

Košický kraj  Spolu RIUS MFO
  8 094 725 1 020 000 7 074 725
Oblasť 1 sociálne služby krízovej intervencie 3 200 000 200 000 3 000 000
Oblasť 2 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, 4 304 725 420 000 3 884 725
Oblasť 3 sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela. 590 000 400 000 190 000

 

Oprávnené aktivity:

V rámci špecifického cieľa 2.1.1 – Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné typy aktivít definované v IROP:

 1. b) rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze;
 2. c) zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a SPODaSK vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia;
 3. e) investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPODaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí;
 4. f) opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Uzavretie výzvy: 11.6.2018

Viac informácií nájdete na: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741