• Strážna veža Rožňava

  Strážna veža Rožňava

 • Dobšinská ľadová jaskyňa

  Dobšinská ľadová jaskyňa

 • Palcmanská maša

  Palcmanská maša

 • Kaštiel Betliar

  Kaštiel Betliar

 • Hrad Krásna Hôrka

  Hrad Krásna Hôrka

Najnovšie príspevky

Výzva OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08). Oprávnení žiadatelia: mikro, malé a stredné podniky registrované na území SR,...

Výzva OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch(kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14). Predmetom...

Výzva OPII-2018/7/3-DOP

ÚPVII SR, ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Intergovaná infraštruktúra, zverejnil výzvu OPII-2018/7/3-DOP so zameraním na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Oprávnení žiadatelia: orgány štátnej správy, samosprávne kraje ( 5% spolufinancovanie),  obce (5% spolufinancovanie), ostatné subjekty verejnej správy (verejné vysoké školy a ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené...

Výzva IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

MPaRV SR ako RO pre IROP zverejnil dňa 10.07.2018 Výzvu na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7. Základným princípom tejto výzvy je podpora vzniku nových a existujúcich sociálnych služieb starostlivosti...

Výzva OPKZP-PO2-SC211-2018-42

MŽP SR, ako riadiaci orgán pre OP Kvalita životného prostredia vyhlásil dňa 12.6.2018, 42. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na informačné programy (OPKZP-PO2-SC211-2018-42). Oprávnení žiadatelia: Subjekty ústrednej správy s pôsobnosťou v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia Subjekty...

Výzva OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01. Oprávnený žiadateľ: Základné...

Výzva OPKZP-PO4-SC411-2018-41

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásil dňa 31.5.2018 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; využitie geotermálnej energie priamym využitím na...

VÝZVA MŽP SR 40.

MŽP SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlásil 40. výzvu  na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí). Oprávnenými žiadateľmi sú: obce a vyššie územné celky , rozpočtové organizácie...

VÝZVA IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

MPaRV SR, v pozícii riadiaceho orgánu pre IROP vyhlásilo výzvu IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPODaSK) v zariadeniach na komunitnej úrovni. Oprávnenými žiadateľmi sú: v sociálnych...

VÝZVA OPKZP-PO4-SC441-2018-39

Slovenská inovačná a energetická agentúra, sprostredkovateľský orgán v rámci OP Kvalita životného prostredia, vyhlásila výzvu OPKZP-PO4-SC441-2018-39 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území. Oprávnenými žiadateľmi sú: subjekty územnej samosprávy (VÚC,obce), neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby Oprávnená aktivita: vypracovanie regionálnej alebo lokálnej nízkouhlíkovej stratégie.  Vypracovanie regionálnej alebo...