Úvod > Aktuality > Akčný plán rozvoja okresu Rožňava

Akčný plán rozvoja okresu Rožňava – aktuálne informácie

 

V zmysle § 4 zákona ods. 1, 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) je Akčný plán, vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho rozvoja, ďalších dokumentov a odporúčaní rady.

V zmysle § 5, ods. 1 zákona je Rada odborným poradným orgánom vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky aj pri monitorovaní a koordinovaní realizácie akčného plánu.

Členov rady a predsedu rady pre jednotlivý najmenej rozvinutý okres vymenúva a odvoláva vedúci úradu vlády na návrh príslušného ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy a subjektu územnej spolupráce. Radu tvoria predseda, tajomník a ďalší členovia rady podľa potreby a situácie najmenej rozvinutého okresu. Predsedom rady je zástupca úradu vlády. Tajomníkom rady je v zmysle zákona prednosta okresného úradu.

Rada pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu Rožňava (ďalej len „rada“) je tvorená 18 členmi.
9 členov tvoria v zmysle zákona zástupcovia úradu vlády, ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ďalších 9 členov predstavuje tzv. okresnú platformu rady resp.rozvojovú radu okresu, ktorú tvoria v zmysle zákona zástupcovia subjektov územnej spolupráce z najmenej rozvinutého okresu. Sú to:

Ing. Ján Babič – prednosta Okresného úradu v Rožňave, tajomník rady (zákon 336/2015 Z.z.)
Pavol Burdiga – primátor mesta Rožňava, člen
Ján Slovák – primátor mesta Dobšiná, člen
Štefan Bašták – starosta obce Slavošovce, člen
Ing. Monika Šeďová – riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave, člen
Ing. Ján Štefan – vedúci odboru živnostenského podnikania,  člen
PaedDr. Mikuláš Gregor – Technické služby mesta Rožňava, člen
Ing. Juraj Balázs – podnikateľ, člen
Ing. Mária Mandelíková – podnikateľka, člen

Spôsob rokovania a ďalšie podrobnosti o činnosti rady upravuje štatút, ktorý bol schválený vedúcim úradu vlády a je zverejnený na internetovej stránke www.nro.vlada.gov.sk/Dokumenty/Metodicke usmernenia a štatúty.

Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov okrem iného definuje aj poskytnutie finančného príspevku z rozpočtovej kapitoly úradu vlády – tzv. regionálneho príspevku ( ďalej len RP ).

Regionálny príspevok možno poskytnúť oprávnenému prijímateľovi podpory na základe zmluvy o poskytnutí RP, ktorej predchádza schválenie žiadosti o poskytnutie RP.

Žiadosť o poskytnutie RP sa v súlade so Štatútom rady (18 členov) obyčajne schvaľuje spôsobom „per rollam“ t.j. hlasovanie elektronickou formou prostredníctvom emailovej adresy člena rady. Návrh materiálu zasiela členom rady sekretariát (Úrad vlády SR), najmenej
3 pracovné dni pred stanoveným dňom hlasovania. Hlasovanie per rollam je platné, ak bol návrh materiálu zaslaný každému členovi rady na ním určenú emailovú adresu, a ak sa hlasovania v určenej lehote zúčastnila nadpolovičná väčšina členov rady. Návrh materiálu sa považuje za schválený, ak za jeho schválenie hlasovala nadpolovičná väčšina zúčastnených členov rady.

Každá schvaľovaná žiadosť o poskytnutie RP musí byť v súlade s akčným plánom t.j. musí byť zahrnutá do Indikatívneho zoznamu projektových zámerov, ktorý je súčasťou akčného plánu. Okrem toho musí byť zahrnutá aj do Zoznamu prioritných projektov za okres a zároveň musí byť predkladaná oprávneným prijímateľom. Zoznam prioritných projektov za okres schvaľuje každoročne okresná platforma rady – rozvojová rada okresu. Zoznam prioritných projektov na rok 2017 bol schválený na zasadnutí okresnej platformy rady v septembri 2017. Tvoria ho nasledovné projektové zámery:

  1. Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o.
  2. Dorina s.r.o. – čistenie suchým ľadom
  3. Euris spol. s.r.o. – rozšírenie strojárenskej výroby
  4. MikrovaK s.r.o. – výrobná prevádzka balených hotových jedál
  5. PD Roštár – spracovanie drevnej hmoty na finálne výrobky
  6. Celltex Hygiene, s.r.o. – modernizácia linky ľahkej inkontinencie
  7. Rosenau,  s.r.o. Rožňava – prevádzka jemných pekárenských, lahôdkarských a cukrárenských výrobkov
  8. Lesné družstvo Slavošovce – zabezpečenie stability lesných ekosystémov
  9. Havesta, s.r.o. – ťažby a spracovanie nepotrebnej drevnej hmoty a jej následná spracovanie na biomasu a drevnú štiepku

 

K vyššie uvedeným projektovým zámerom je potrebné vypracovať nové žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku v zmysle Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti DM-14/2017 vydanej Úradom vlády SR v novembri 2017.

Predpísaný formulár žiadosti sa nachádza na internetovej stránke www.nro.vlada.gov.sk. Tieto projektové zámery spĺňajú všetky predpoklady na to, aby boli po dodržaní formálnych náležitostí úspešne predložené na posúdenie rade (18 členov) a bolo o nich spustené hlasovanie.

Za vypracovanie a predloženie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku je zodpovedný žiadateľ. V tejto súvislosti môže využiť aj služby Koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, n.o., ktoré bolo zriadené  v súlade so schváleným Akčným plánom rozvoja okresu Rožňava, a ktoré ako jediné z vyššie uvedených 9 projektových zámerov už má podpísanú zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku.

Každý z 15-tich akčných plánov SR počíta so zriadením tzv. centra podpory. Zriadenie centier  vyplynulo z odporúčaní členov expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov ako aj Sekcie regionálneho rozvoja Úradu vlády SR, ktorí participovali
na príprave akčného plánu. Právna forma centier ako ani ich presný názov zadefinovaný nebol, presne zadefinovaná bola len pracovná náplň. Do dnešného dňa bolo zriadených 10 centier podpory z celkového počtu 15 plánovaných (t.j. Kežmarok, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Veľký Krtíš, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Sobrance, Trebišov, Gelnica, Bardejov, Medzilaborce, Lučenec). Z týchto 10-tich fungujúcich centier podpory len v dvoch prípadoch bolo zakladateľom mesto t.j. Kežmarok a Vranov nad Topľou.

V okrese Rožňava bolo založené Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. (ďalej
len „KCPRORV“). Bolo založené zakladateľmi – 4 členmi okresnej platformy rady dňa 29. marca 2017 v súlade so znením § 5 ods. 1 Zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby: „neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba, alebo štát“.

Zaregistrované bolo dňa 31. marca 2017 rozhodnutím Okresného úradu v Košiciach č. OU-KE-OVVS1-2017/018126 a za svoju činnosť sa v zmysle schváleného štatútu zodpovedá 9-člennej Správnej rade, ktorá je totožná s okresnou platformou rady resp. rozvojovou radou okresu Rožňava.

V období odo dňa registrácie KCPRORV bola vypracovaná Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku s Plánom aktivít KCPRORV na roky 2017 až 2020. Po jej schválení Úradom vlády SR
a Protimonopolným úradom SR boli vypracované základné prílohy zmluvy (štruktúrovaný rozpočet na jednotlivé roky). Z dôvodu opakovane sa meniacich podmienok a finančných limitov pre jednotlivé oprávnené výdavky v zmysle platných smerníc ÚV SR, bolo nutné rozpočet niekoľkokrát prepracovať a doplniť. Až po definitívnom schválení rozpočtu bola vypracovaná a následne 6. októbra 2017 podpísaná „Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku č. ÚVSR 855/2017“, ktorá bola doručená 10. októbra 2017 (ďalej len „zmluva“).

KCPRORV reálne vykonáva svoju činnosť od 19. októbra 2017 t.j. odo dňa kedy bolo zaregistrované ako zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni a vo VZP a kedy bola na účet KCPRORV poukázaná časť finančných prostriedkov pre rok 2017 v zmysle podpísanej zmluvy.

KCPRORV sídli na základe požiadavky mesta Rožňava v priestoroch Podnikateľského inkubátora na Zakarpatskej 19.

V mesiaci november a decembre KCPRORV vykonávalo 18 procesov verejného obstarávania
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a to v súvislosti so zabezpečením technického a materiálového vybavenia (PC, software, kancelárske vybavenie, spotrebný materiál, telekomunikačné služby a pod) potrebného pre svoju činnosť. KCPRO RV v krátke dobe zriadi webové sídlo – internetovú stránku, kde budú pravidelne uverejňované aktuálne informácie o implementácii opatrení Akčného plánu okresu Rožňava  a činnosti KCPRORV.

V súčasnosti sa 3 zamestnanci centra venujú aktualizácii predložených projektových zámerov okresu v zmysle Schémy na podporu lokálnej zamestnanosti DM-14/2017 vydanej Úradom vlády SR v novembri 2017.

Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Revúcej dňa 6. decembra 2017, okrem iného schválila aj zmenu AP okresu RV – zapracovala podnikateľské subjekty medzi oprávnených prijímateľov regionálneho príspevku. 

Pri svojej činnosti KCPRORV aktívne komunikuje so všetkými svojimi partnermi t.j.  Úradom vlády SR – Sekcia regionálneho rozvoja, Úradom KSK – Odbor regionálneho rozvoja, Informačné
a poradenské centrum Košice, Správnou radou n.o., Rozvojovou radou okresu Rožňava a všetkými oprávnenými žiadateľmi RP z okresu RV.

Ako pozitívnu a veľmi prospešnú hodnotíme aj spoluprácu s centrami podpory, ktoré fungujú
v ostatných najmenej rozvinutých okresoch SR, čoho dôkazom je aj založenie Partnerstva NRO
v rámci KSK (KSK, Sobrance, Trebišov, Gelnica a Rožňava), ktoré sa stretáva na pravidelných pracovných stretnutiach, kde si navzájom vymieňajú svoje aktuálne informácie a praktické skúsenosti pri realizácii AP.